Linnaplaneerimise amet annab teada, et algatatud on Kristiina 10 ja 12a detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärk on liita Kristiina 10 ja Kristiina 12a kinnistu ning Kristiina tn 10 ja Virmalise tn 2 / Väike-Ameerika tn 3 kinnistu vahelisel alal paiknev jätkuvalt riigi omandis olev maa üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja määrata krundile ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks esitatakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeringu põhijoonise ja seletuskirja leiab Uue Maailma kodulehe planeeringutekaustastSuurema huvi korral tasub minna kohe Tallinna planeeringute registrisse.

Algatamise avalik arutelu oli juba ära, kuid kõiki tähelepanekuid ja märkusi saab linnaplaneerimise ametile jätkuvalt esitada.

Share Button

Linna soojal soovitusel hoiab arendaja kohalikke elanikke planeeringu arengutega kursis. Värske planeeringujoonise ja seletuskirjaga saab tutvuda kodulehe planeeringurubriigisPlaneeringuala asub Koidu ja Luha tn nurgal, kus praegu kasvavad kased ning asub rahukahur. Kavas on ehitada veidi väikesem maht juba olemasoleva Koidu 61 hoone külge. Planeering algatati 2014. aastal ning täpsemalt saab selle käigu ning seotud dokumentidega tutvuda Planeeringute registris.

Share Button

Lastestaadioniga on uued plaanid. Kutsume kõiki, kellele staadion ja sport südamelähedased, neid plaane kolmapäeval, 16. septembril kell 18 koos Ragbi liidu ja Kriketi assotsatsiooni esindajatega arutama. Arutelu toimub Koidu 84 asuvas raamatukogus Kapsad. Vaata ka Facebooki üritust.

Lastestaadion, kus see üldse asub?
Lastestaadioniks kutsutakse roheala, mis jääb lammutatud Rahandusministeeriumi hoone ja Toom-Kuninga tänava vahele. Lastestaadioni Toom-Kuninga tänava poolsene külg (praegune EuroPark) kuulub eraomanikule ning sinna on kehtestatud detailplaneeringud. Parkla ning ministeeriumihoone vahele jääv ala on aga munitsipaliseeritud – sellest alast me räägimegi. Kui ikka veel segane, siis vaata allolevat kaarti.

Loe lisaks

Share Button

Tänavafestivali ajal on suur osa asumist autoliiklusele suletud (millised tänavad täpselt ja millal, vaata kaardilt). Palume kõigil autoomanikel nädalavahetusel suletud alale autosid mitte parkida ka – siis saavad seal koha sisse võtta tänavakauplejad ja kohvikud. Aitäh!!

Mis nädalavahetusel neil autovabadel tänavatel plaanis ette on võtta, saad täpsemalt uurida festivali kodulehelt www.tanavafestival.ee.

Share Button

Staadioniala kuulub nüüd linnale ning Ragbi Liit ja Kriketi Assotsatsioon on väljendanud huvi see enda tarbeks välja arendada. Arendamise tulemusel saaks ala korrastatud ja lähedalasuvad koolid endale mõistlikuma spordiväljaku. Väljakut oleks võimalik edaspidi tasu eest ning vabadel aegadel kasutada ka kohalikel.

Muruväljaku ümber soovib linn välja ehitada ka mitmeid tasuta avalikuks kasutuseks mõeldud rajatisi nt vabaõhu jõusaal, lauatennise lauad, tänavakorvpalli ala. Täpsemalt on plaanidest kirjutatud allpool.

Mida plaanist arvad? Plaanime tänavafestivalil sel teemal ka ühe vestlusringi koos Ragbi liidu ja Kriketi Assotsatsiooniga.

Loe lisaks

Share Button

2015. aasta tänavafestival kogub hoogu täitel tuuridel! Kui tahad samuti festivali toimumisse panustada, siis anna oma toetus ühisrahastusportaalis Hooandja www.hooandja.ee. Samuti on oodatud kõik muud mõtted ja teod, neist anna märku festivali peakorraldajale Raido Jaan Reile raido@uusmaailm.ee.

Kui tahad teada, mis 2015. aastal juba plaanis on, siis piilu Tänavafestivali kodulehele www.tanavafestival.ee Tasapisi vormub seal juba selleaastane kava, kus kindel koht on lastel, noortel ja koertel. Kodulehel saad märku anda näiteks ka sellest, kui tahad oma koduhoovis avada kohvikut või plaanid osaleda kohalikul kirbukal.

Ehk mis muud, kui Hooandjasse toetama ja meeled festivaliks valmis!

Share Button

Tallinna Kommunaalamet ja Tallinna Kesklinna Valitsus annavad teada:

Lugupeetud kinnistuomanikud!

Seoses vegetatsiooniperioodi kõrghooajaga on aktuaalne linna heakord ja eriti ohutuse tagamine jalgratta – ja kõnniteedel.

Tallinna Linnavolikogu 22.juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorraeeskiri“ § 5 lg 1 p 5 kohaselt on kinnistu ja ehitise omaniku kohustuseks korraldada selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust.

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 662 lg 1 võib heakorra eeskirja rikkumise eest karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. Palume vajadusel lõigata kinnistu piiridest väljapoole kasvavate puude ja põõsaste oksad, mis takistavad jalakäijate või sõidukite ohutut liiklemist või varjavad ristmikel nähtavust.

Share Button

Sellel aastal toimub Uue Maailma Tänavafestival 5.-6. septembril. Kahepäevane üritus kutsub kokku asumi elanikud ja sõbrad, et koos aega veeta, muuta kogukonna tunnet tugevamaks, kuulata head muusikat ja nautida autovabasid tänavaid. Lisaks kontserditele toimuvad populaarseks muutunud tänavaturg, spordiüritused ja kodukohvikud.

Uue Maailma Tänavafestivali projekti veab Raido Jaan Rei, kes on olnud festivaliga seotud ka varasemalt korraldades eelmisel aastal tänavaturgu.

Festivali ajaplaanist. Juuni kuust tegeleme programmiga. Kui Sina soovid üritusele õlga alla panna toetajana, koostööpartnerina või meeskonnaliikmena, siis võta julgelt ühendust e-posti või telefoni teel.

Alates juuli kuust on võimalik hakata registreerima oma kodukohvikuid ja kauplemissoove.
Sellel aastal on meil mitmeid uuendusi. Nimelt on tänavafestivalil oma facebooki leht ( https://www.facebook.com/tanavafestival ), kus saab toimuval silma peal hoida ja juuli kuus saab valmis ka kodulehekülg. Hoia ennast meie tegevusega kursis, sest üllatusi jagub veelgi!
Parimat,

Raido Jaan Rei

info@tanavafestival.ee

59195555

Share Button

“Üldkoosolek” tuleb taas!

11. juunil kell 18 Koidu 84 aias leiab aset järjekordne üritus populaarsest sarjast “Uue Maailma seltsi üldkoosolek”. Kohal on resident-punktid Majandusaasta Aruande Kinnitamine ja Juhatuse Liikmete Volituste Pikendamine. Regulaarsete külalisesinejatena astuvad üles Muud Küsimused ning Maksa Liikmemaks.
Ametlik kutse

– Uue Maailma seltsi üldkoosolek
– 11. juunl kell 18 Koidu 84 (Kapsad) hoovis
– Päevakorras: majandusaasta aruande kinnitamine; juhatuse liikmete volituste pikendamine; kohapeal tõstetud küsimused.

Share Button

Planeerimisseaduse § 18 lg 5 kohaselt teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet Uue Maailma seltsi, et Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 25.05-8.06.2015 Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2015 korraldusega nr 440-k vastuvõetud  Planeedi tn 9 kinnistu detailplaneeringu. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,12 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata elamumaa sihtotstarbega Planeedi tn 9 kinnistule ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa‑aluse korrusega mitme korteriga elamu ehitamiseks ja krundi kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 ning Tallinna Linnavalitsuse, asukohaga Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00.  Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Tallinna linna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Ettepanekute ja vastuväidete laekumisel korraldab kohalik omavalitsus avaliku arutelu kuue nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava arutelu toimumise aja ja koha teatab kohalik omavalitsus ajalehtedes Postimees, Pealinn ja Kesklinna Sõnumid vähemalt üks nädal enne arutelu toimumist. Ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele teatatakse arutelu aeg kirja teel. Täiendav info avaliku väljapaneku vältel Tallinna Kesklinna Valitsuse telefonidel 645 7217 ja 645 7264.

Share Button