MUUD PROJEKTID

Uue Maailma seltsi majandusliku iseseisvuse kasvatamine

Projekt “Uue Maailma seltsi majandusliku iseseisvuse kasvatamine” keskendub tegevustele, mille eesmärgiks on seltsi infokanalite korrastamise ning selgete sõnumite väljatöötamise kaudu tõsta seltsi tõsiseltvõetavust nii kohalike elanike kui linnavõimu/poliitikute ja ametnike hulgas. Nii luuakse selge ja tugev alus, millele toetudes teadlikult kasvatada liikmemaksudest ja annetustest saadavat sissetulekut, samuti leida seltsi toetamisest huvitatud sponsoreid.

Projekti tulemusena saab Uue Maailma Seltsist majanduslikult sõltumatu, hästi ja säästlikult korraldatud vähemalt ühe palgalise töötajaga organisatsioon.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Lisaks Uue Maailma Seltsile toetab KÜSK veel 9 asumiseltsi. Kodanikuühiskonna Sihtkapital andis toetuse linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks 10 linna asumiseltsile, kokku üle 52 000 euro. Uue Maailma Seltsi rahastab KÜSK summas 5740,08 eurot.

Toetuse abil muutuvad asumiseltsid võimekamaks linnaasumi kogukonna kujundamisel, ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks. Lisaks kaasatakse senisest enam asumi elanikke kohaliku eluolu planeerimisse ning korraldamisse läbi asumiseltsi tegevuse.

Projekti raames on seni tehtud:

Kodulehe struktuuri ja sisu ülevaatamine/ uuendamine

–          tööpäevakud seltsi aktiivliikmetega: mida tahame oma kodulehega edasi anda?

–          kodulehe kujundamine

Liikmenimekirja /maililisti   kaasajastamine

–          olemasoleva maililisti korrastamine ja kaasajastamine

–          nii tehniliselt kui sisuliselt uue uudiskirja sisseseadmine. Uudiskirja saadetakse laiali kord kuus spetsiaalselt selleks mõeldud programmi kaudu, mis võimaldab saada ülevaadet surnud aadressdest, kirja avamisprotsendist, linkidel klikkimisest jne

Liikmekampaania

–          plakatite ja flaierite koostamine (üleskutsega astuda seltsi liikmeks)

–          liikmnepunkt rahvusvahelise restoranide päeva (18.05) raames

–          ringkirjad liikmemaksu meeldetuletuseks

–          liikmeteema kajastanmine Uue Maailma raadios, eriti 1.-2. juuni raadiopäevadel.

Linnalabori Linnaidee projekti tegevuste läbiviimine Uues Maailmas

–          projektijuht on osalenud Linnaidee projektikoordinaatorite töötubades ja avalikel seminaridel (toimunud töötoad ning 3 seminari: 11.04 hea väliruumi seminar, 8.05 liikuvusteemaline seminar, 22.05 kogukondliku linna seminar Berliini ja Helsingi näidetel)

–          infot Linnaidee projekti ning toimvate ürituste kohta on levitatud seltsi maililistis, kodulehel ning FBs

–          seltsi tegusatega on arutatud projekti käigus antud koduseid ülesandeid (asumiseltsi definitsioon ja ülesanded jne.

Uue Maailma Tänavafestival

– On alustatud Uue Maailma tänavafestivali korraldamist, mille eesmärk sel aastal on kaasata veel enam kohalikke ja Uue Maailma seltsi liikmeid, mistõttu oleme loonud kontseptsiooni tänavaTEfestival, mis pakub võimalust kohalikele enda kodutänaval nii-öelda oma väikse festival korraldada. Toimusid festivalikoosolekud (20.05, 5.06 ja 20.06, 4.07, 10.07, 17.07, 7.08, 21.08), samuti festivali koosolek raadioeetris 2.06 ning seltsi üldkoosoleku raames 11.06. Lisaks üldkoosolekutele peeti koosolekuid ka spetsiifilisemate probleemide lahendamiseks.

– Oleme loonud Facebookis avatud grupi, et kõik soovijad saaks festivali korraldamist jälgida ning sellega liituda. Grupp asubhttps://www.facebook.com/groups/359866874112913/ Grupiga on liitus 205 liiget (nii seltsi liikmeid kui inimesed väljastpoolt seltsi).

-Festivalikorralduse tavapärasesse aktiivliikmetest koosnevasse meeskonda lisandus mitmeid kohalikke, kes varasemalt polnud seltsi tegevustega seotud olnud – meeskond koosnes hinnanguliselt 50 inimesest (tuumikgrupp, kohalikud elanikud, kes korraldasid nii-öelda oma festivali ning seltsi ja asumi välised vabatahtlikud).

– Festivaliga seoses koostas selts Hooandja projekti, millega koguti toetust ürituse läbiviimiseks. Toetajaid kogunes 416 ning koguti 8270 eurot.

-Toimus Uue Maailma Tänavate Festival 2013 (31.08-1.09)

 

Väike-Ameerika Hääl

–          selleks, et septembris välja anda Uue Maailma seltsi ajaleht Väike-Ameerika Hääl, peeti esimene koosolek ning pandi paika, mida me lehes seekord kajastada tahame ning kes võiks olla lugude autorid.

–         toimus Väike-Ameerika Hääle sisu täpsustamine, artiklite tellimine/kokku leppimine ning kirjutamine, lehe kujundamine, toimetamine ning trükkimine. Väike-Ameerika Hääle peatoimetaja on Merit Kask ning kujundaja Lilli-Krõõt Repnau. Tekstide tootmise ning tõlkimise juures osales lisaks neile veel väiksema koormusega teisi seltsi liikmeid ning vabatahtlikke.

Tegevuskava loomine aastaks 2014

-Loodi tegevuskava aastaks 2014.

 

Hiljuti lõppenud projektid:

 

Uue Maailma asumi visiooni koostamine
Projekti eesmärk on panna Uue Maailma elanike poolt kokku visioon piirkonna arengust avaliku ruumi ja elukeskkonnana, mis saaks aluseks edasistele asumit puudutavatele aruteludele. Visioonidokument oleks ka Uue Maailma Seltsile alusdokumendiks piirkonna huvide esindamisel näiteks suhtluses linnavalitsusega.

Visiooni koostamine toimub temaatilistes töörühmades, kus ekspertide kaasabil on kõigil võimalus arutleda oma kodukandi tuleviku üle. Projekt keskendub ühest küljest visiooni sõnastamisele, aga teisalt ka inimeste kaasarääkimisjulguse ja -oskuse tõstmisele.

Projekt on üles ehitatud nii, et aasta jooksul toimuvate kohtumiste ja seminaride käigus osaliste ring laieneb, sedamööda kuidas ideid läbi töötades otsitakse ka pidevalt uusi võimalusi neid asumi elanikele, muuhulgas läbi atraktiivsete linnaruumilahenduste, tutvustada. Kaasamise ja kogukonnale suunatud kommunikatsiooni osas saadud kogemust jagame teistele ühendustele läbi Seltsi elektrooniliste infokanalite, aga ka näiteks Tallinna vabaühenduste võrgustiku.

Et Visioon on meie jaoks nõnda oluline, oleme talle teinud kodulehele oma alalehe

 

 

Tallinna vabaühenduste koostöövõrgustiku tugevdamine
Projekt keskendub seni Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) poolt veetud Tallinna Vabaühenduste Võrgustiku tugevdamisele ja edasiarendamisele. Projekti eesmärk on, et aktiivsed linnakodanikud ja nende seltsid oleksid paremini informeeritud kohaliku võimu ja demokraatia toimimisest ja omavahelistest suhtest ning teeksid selle nimel süsteemset koostööd.

Projekti jooksul toimub iga paari nädala tagant ühenduste kohtumine ning igal kohtumisel on oma selge teema. Selliselt luuakse võimalus omavahel kohtumiseks ning aruteludeks sarnaste huvidega ühendustele, kes eelnevalt, arvestades Tallinna kiiret ning individualistlikku igapäeva, ei pruukinud üksteisest üldsegi teadlikud olla. Või ei olnud lihtsalt mahti ka kokku saada. Ühenduste omavahelise võrgustumise tulemusena, kasutades selle soodustamiseks lisaks kohtumistele ka projekti kodulehekülge www.tallinnayhendused.ee, suureneb siinsete ühenduste tegutsemisvõimekus ning oskus koostööd teha ühiste eesmärkide saavutamisel.

Share Button